Kontakt – Contact

Polski – EnglishРусский

Duża liczba przychodzącej korespondencji zmusza mnie do napisania tej strony, poświęconej netykiecie kontaktu internetowego. Proszę, zechciej się zapoznać z jej treścią – znajdziesz w niej także link, przy pomocy którego możesz wysłać do mnie korespondencję.

Jest mi bardzo miło, że chcesz się ze mną skontaktować. Staram się odpowiadać na niemal każdy list, zrozum jednak, że nie zawsze mogę to zrobić od razu. Ponieważ dostaję wiele listów, w tym niestety wiele spamu, ułatwisz mi zadanie, jeśli przeczytasz poniższe uwagi. A będzie jeszcze lepiej, jeśli spróbujesz się do nich dostosować – nie jest to niezbędne, ale na pewno pożyteczne.

Linki do korespondencji: gramatyka polska, kurs polskiego, językoznawstwo, historia, klawiatura, ewolucja, stratygrafia, logika, koleje.


Polski – English – Русский

A large number of letters I receive makes me write this page, which is devoted to the netiquette of the Internet contact. Please, be so kind and read it – below you will find a link to contact me by e-mail.

It is very nice of you that you have decided to contact me. I try to answer all letters but you must understand that I cannot do it at once at any time. Because I receive much mail, including much spam, you will ease my life if you read the notices below. And it will be even better if you try to obey them – it is not absolutely necessary but very useful in any case.

Links for mailing me: Polish grammar, Polish course, linguistics, history, keyboard, evolution, time scale, logics, railways (some of these topics are present only in Polish texts, nevertheless you can contact me on them as well).


PolskiEnglish – Русский

Мне очень приятно, что ты хочешь связаться со мной. Я стараюсь отвечать практически на все письма, но пойми: я не всегда могу это сделать сразу. Поскольку я получаю много писем, в том числе, к сожалению, и немало спама, ты можешь облегчить мою задачу, прочитав приведенные ниже замечания. А еще лучше, если постараешься следовать им – это не обязательно, но, несомненно, полезно.

Ссылки для сообщений: польская грамматика, курс польского, языкознание, история, киборд, эволюция, стратиграфия, логика, железные дороги.

Андрей Адольфович, большое спасибо за перевод!


·

Strona główna – Main page – Главная страница