Część poprzednia Spis treści Część następna

Podstawy układania kostek
o dowolnych rozmiarach

Obroty sandwiczowe kostki 5

Aby dokładnie zrozumieć notację ruchów kanapkowych, obróćmy kolejno warstwami kostek o różnych rozmiarach tak, aby widoczne elementy ściany czołowej poruszały się w górę.

L' NL' lub N2L' ML' lub MR NR lub N2R R

W przypadku dowolnej kostki o rozmiarze nieparzystym obrót w lewo warstwą ML znaczy to samo co obrót w prawo warstwą MR. W zapisie ruchów kostki o rozmiarze 5 zamiast N2 pisze się także po prostu N.

Część poprzednia Spis treści Część następna