Tables of inflection by Jan Tokarski

Declension

Previous partBack to the first page

Declension of masculine substantives

Declension group m I

Substantives ending in nom.sg. with phonetically soft consonants: ć, dź, ń, ś, ź and with p, b, m, w alternating in oblique cases with p′, b′, m′, w′ as well as with l and j.

Case Endings Examples
Singular
nom. without ending kowal
gen. animate ~a kowala
inanimate ~a (~u) pala (balu)
dat. ~owi kowalowi
acc. animate like gen. kowala
inanimate like nom. pal
voc. like loc. kowalu
ins. ~em kowalem
loc. ~u kowalu
Plural
nom.voc. personal ~e (~owie) kowale (królowie)
impersonal ~e pale
gen. ~i, ~ów kowali (królów)
dat. ~om kowalom
acc. personal like gen. kowali (królów)
impersonal like nom. pale
ins. ~ami kowalami
loc. ~ach kowalach

Declension group m II

Substantives ending in nom.sg. with functionally soft consonants: c, cz, dz, dż, rz, sz, ż.

Case Endings Examples
Singular
nom. without ending stróż
gen. animate ~a stróża
inanimate ~a (~u) kołnierza (placu)
dat. ~owi (~u) stróżowi (chłopcu)
acc. animate like gen. stróża
inanimate like nom. kołnierz
voc. like loc. (~e) stróżu (chłopcze)
ins. ~em stróżem
loc. ~u stróżu
Plural
nom.voc. personal ~e (~y, ~owie) stróże (chłopcy, mężowie)
impersonal ~e kołnierze
gen. ~ów (~y) stróżów (żołnierzy)
dat. ~om stróżom
acc. personal like gen. stróżów (żołnierzy)
impersonal like nom. kołnierze
ins. ~ami stróżami
loc. ~ach stróżach

Declension group m III

Substantives ending in nom.sg. with the consonants: k, g, ch.

Case Endings Examples
Singular
nom. without ending robotnik
gen. animate ~a robotnika
inanimate ~a (~u) stołka (stogu)
dat. ~owi robotnikowi
acc. animate like gen. robotnika
inanimate like nom. stołek
voc. like loc. robotniku
ins. ~kiem robotnikiem
~giem stogiem
~chem mchem
loc. ~u robotniku
Plural
nom.voc. personal ~cy (~owie) robotnicy
~dzy (~owie) pedagodzy (geologowie)
~si (~owie) mnisi
impersonal ~ki stołki
~gi stogi
~chy mchy
gen. ~ów robotników
dat. ~om robotnikom
acc. personal like gen. robotników
impersonal like nom. stołki
ins. ~ami robotnikami
loc. ~ach robotnikach

Declension group m IV

Substantives ending in nom.sg. with hard consonants: b, d, f, ł, m, n, p, r, s, t, w, z.

Case Endings Examples
Singular
nom. without ending sąsiad
gen. animate ~a sąsiada
inanimate ~a (~u) słupa (galopu)
dat. ~owi (~u) sąsiadowi (chłopu)
acc. animate like gen. sąsiada
inanimate like nom. słup
voc. like Ms sąsiedzie
ins. ~em sąsiadem
loc. ~e sąsiedzie
Plural
nom.voc. personal ~i (~y, ~owie) sąsiedzi (dyrektorzy, panowie)
impersonal ~y słupy
gen. ~ów sąsiadów
dat. ~om sąsiadom
acc. personal like gen. sąsiadów
impersonal like nom. słupy
ins. ~ami sąsiadami
loc. ~ach sąsiadach

Declension group m V

Substantives ending in nom.sg. with ~anin.

Case Endings Examples
Singular
nom. ~anin mieszczanin
gen. ~anina mieszczanina
dat. ~aninowi mieszczaninowi
acc. like gen. mieszczanina
voc. like loc. mieszczaninie
ins. ~aninem mieszczaninem
loc. ~aninie mieszczaninie
Plural
nom.voc. ~anie mieszczanie
gen. ~an (~anów) mieszczan (dominikanów)
dat. ~anom mieszczanom
acc. like gen. mieszczan (dominikanów)
ins. ~ami mieszczanami
loc. ~ach mieszczanach

Declension of neuter substantives

Declension group n I

Substantives whose stem ends with phonetically soft consonants: ć, dź, ń, ś, ź, p′, b′, m′, w′, and functionally soft ones: c, cz, dz, dż, rz, sz, ż as well as with l and j.

Case Endings Examples
Singular
nom. ~e, ~o pole (jajo)
gen. ~a pola
dat. ~u polu
acc. like nom. pole
voc. like nom. pole
ins. ~em polem
loc. ~u polu
Plural
nom.voc. ~a pola
gen. without ending (~i, ~y) pól (stuleci, wybrzeży)
dat. ~om polom
acc. like nom. pola
ins. ~ami polami
loc. ~ach polach

Declension group n II

Substantives whose stem ends with the consonants: k, g, ch.

Case Endings Examples
Singular
nom. ~o stoisko
gen. ~a stoiska
dat. ~u stoisku
acc. like nom. stoisko
voc. like nom. stoisko
ins. ~kiem stoiskiem
~giem tangiem
~chem echem
loc. ~u stoisku
Plural
nom.voc. ~a stoiska
gen. without ending stoisk
dat. ~om stoiskom
acc. like nom. stoiska
ins. ~ami stoiskami
loc. ~ach stoiskach

Declension group n III

Substantives whose stem ends with hard consonants: b, d, f, ł, m, n, p, r, s, t, w, z.

Case Endings Examples
Singular
nom. ~o stado
gen. ~a stada
dat. ~u stadu
acc. like nom. stado
voc. like nom. stado
ins. ~em stadem
loc. ~e stadzie
Plural
nom.voc. ~a stada
gen. without ending stad
dat. ~om stadom
acc. like nom. stada
ins. ~ami stadami
loc. ~ach stadach

Declension group n IV

Substantives ending in nom.sg. with , and in gen. lp with ~ęcia.

Case Endings Examples
Singular
nom. kurczę
gen. ~ęcia kurczęcia
dat. ~ęciu kurczęciu
acc. like nom. kurczę
voc. like nom. kurczę
ins. ~ęciem kurczęciem
loc. ~ęciu kurczęciu
Plural
nom.voc. ~ęta kurczęta
gen. ~ąt kurcząt
dat. ~ętom kurczętom
acc. like nom. kurczęta
ins. ~ami kurczętami
loc. ~ach kurczętach

Declension group n V

Substantives ending in nom.sg. with , and in gen. lp in ~enia.

Case Endings Examples
Singular
nom. imię
gen. ~enia imienia
dat. ~eniu imieniu
acc. like nom. imię
voc. like nom. imię
ins. ~eniem imieniem
loc. ~eniu imieniu
Plural
nom.voc. ~ona imiona
gen. ~on imion
dat. ~onom imionom
acc. like nom. imiona
ins. ~onami imionami
loc. ~onach imionach

Declension group n VI

Substantives ending in nom.sg. with ~um.

Case Endings Examples
Singular
nom. ~um akwarium
gen. ~um akwarium
dat. ~um akwarium
acc. like nom. akwarium
voc. like nom. akwarium
ins. ~um akwarium
loc. ~um akwarium
Plural
nom.voc. ~a akwaria
gen. ~ów akwariów
dat. ~om akwariom
acc. like nom. akwaria
ins. ~ami akwariami
loc. ~ach akwariach

Declension of feminine substantives

Declension group ż I

Substantives whose stem ends with phonetically soft consonants: ć, dź, ń, ś, ź, p′, b′, f′, w′ as well as with l and j.

Case Endings Examples
Singular
nom. ~a kula
gen. ~i (~ii) kuli (linii)
dat. ~i kuli
acc. kulę
voc. ~o (~u) kulo (mamusiu)
ins. kulą
loc. ~i kuli
Plural
nom.voc. ~e kule
gen. without ending kul
(~ii, ~i) (linii, stacji)
dat. ~om kulom
acc. like nom. kule
ins. ~ami kulami
loc. ~ach kulach

Declension group ż II

Substantives whose stem ends with functionally soft consonants: c, cz, dz, dż, rz, sz, ż.

Case Endings Examples
Singular
nom. ~a ulica
gen. ~y ulicy
dat. ~y ulicy
acc. ulicę
voc. ~o ulico
ins. ulicą
loc. ~y ulicy
Plural
nom.voc. ~e ulice
gen. without ending (~y) ulic (opończy)
dat. ~om ulicom
acc. like nom. ulice
ins. ~ami ulicami
loc. ~ach ulicach

Declension group ż III

Substantives whose stem ends with consonants: k, g, ch.

Case Endings Examples
Singular
nom. ~a zatoka
gen. ~ki zatoki
~gi smugi
~chy muchy
dat. ~ce zatoce
~dze smudze
~sze musze
acc. zatokę
voc. ~o zatoko
ins. zatoką
loc. ~ce zatoce
~dze smudze
~sze musze
Plural
nom.voc. ~ki zatoki
~gi smugi
~chy muchy
gen. without ending zatok
dat. ~om zatokom
acc. like nom. zatoki
ins. ~ami zatokami
loc. ~ach zatokach

Declension group ż IV

Substantives whose stem ends with hard consonants: b, d, f, ł, m, n, p, r, s, t, w, z.

Case Endings Examples
Singular
nom. ~a zagroda
gen. ~y zagrody
dat. ~e zagrodzie
acc. zagrodę
voc. ~o zagrodo
ins. zagrodą
loc. ~e zagrodzie
Plural
nom.voc. ~y zagrody
gen. without ending zagród
dat. ~om zagrodom
acc. like nom. zagrody
ins. ~ami zagrodami
loc. ~ach zagrodach

Declension group ż V

Substantives ending with soft consonants: ć, dź, ń, ś, ź and with p, b, m, w alternating in oblique cases with p′, b′, m′, w′ as well as with l and j.

Case Endings Examples
Singular
nom. without ending
gen. ~i osi
dat. ~i osi
acc. like nom.
voc. ~i osi
ins. osią
loc. ~i osi
Plural
nom.voc. ~e (~i) osie (radości)
gen. ~i osi
dat. ~om osiom
acc. like nom. osie (radości)
ins. ~ami osiami
loc. ~ach osiach

Declension group ż VI

Substantives ending with functionally soft consonants: c, cz, dz, dż, rz, sz, ż.

Case Endings Examples
Singular
nom. without ending noc
gen. ~y nocy
dat. ~y nocy
acc. like nom. noc
voc. ~y nocy
ins. nocą
loc. ~y nocy
Plural
nom.voc. ~e noce
gen. ~y nocy
dat. ~om nocom
acc. like nom. noce
ins. ~ami nocami
loc. ~ach nocach

Declension of substantives having only plural

(type one)

Case Endings Examples
nom.voc. ~i (~ie, ~ia) drzwi (spodnie, fekalia)
gen. ~i (~ii, ~iów) drzwi (egzekwii, fekaliów)
dat. ~iom drzwiom
acc. personal like gen. ludzi
impersonal like nom. drzwi
ins. ~ami drzwiami
loc. ~ach drzwiach

(type two)

Case Endings Examples
nom.voc. ~y (~i, ~e, ~a) chrzciny (obcęgi, binokle, usta)
gen. without ending (~ów, ~y, ~i) chrzcin (rodziców, ust)
dat. ~om chrzcinom
acc. personal like gen. rodziców
impersonal like nom. chrzciny
ins. ~ami chrzcinami
loc. ~ach chrzcinach

Declension of adjectives

Declension of adjectives in singular, in masculine gender

Case Forms
nom.voc. ~i tani ~i ośli ~i nagi ~y siny
gen. ~iego taniego ~ego oślego ~iego nagiego ~ego sinego
dat. ~iemu taniemu ~emu oślemu ~iemu nagiemu ~emu sinemu
acc. animate like gen. like gen. like gen. like gen.
inanimate like nom. like nom. like nom. like nom.
ins. ~im tanim ~im oślim ~im nagim ~ym sinym
loc. ~im tanim ~im oślim ~im nagim ~ym sinym

Declension of adjectives in singular, in feminine gender

Case Forms
nom.voc. ~ia tania ~a ośla ~a naga ~a sina
gen. ~iej taniej ~ej oślej ~iej nagiej ~ej sinej
dat. ~iej taniej ~ej oślej ~iej nagiej ~ej sinej
acc. ~ią tanią oślą nagą siną
ins. ~ią tanią oślą nagą siną
loc. ~iej taniej ~ej oślej ~iej nagiej ~ej sinej

Declension of adjectives in singular, in neuter gender

Case Forms
nom.voc. ~ie tanie ~e ośle ~ie nagie ~e sine
gen. ~iego taniego ~ego oślego ~iego nagiego ~ego sinego
dat. ~iemu taniemu ~emu oślemu ~iemu nagiemu ~emu sinemu
acc. ~ie tanie ~e ośle ~ie nagie ~e sine
ins. ~im tanim ~im oślim ~im nagim ~ym sinym
loc. ~im tanim ~im oślim ~im nagim ~ym sinym

Declension of adjectives in plural

Case Forms
nom.voc. m-pers. ~i tani ~i ośli ~y nadzy ~i (~y) sini (obcy, starzy)
f-obj. ~ie tanie ~e ośle ~ie nagie ~e sine
gen. ~ich tanich ~ich oślich ~ich nagich ~ych sinych
dat. ~im tanim ~im oślim ~im nagim ~ym sinym
acc. m-pers. like gen. like gen. like gen. like gen.
f-obj. like nom. like nom. like nom. like nom.
ins. ~imi tanimi ~imi oślimi ~imi nagimi ~ymi sinymi
loc. ~ich tanich ~ich oślich ~ich nagich ~ych sinych


Onward to conjugation


Main pagePolish grammar

2008-02-21