Declension

Part five

Previous partBack to the first pageIntroduction

Declension of adjectives and pronouns

The information presented here includes also declinable participles and derived adverbs.

List of the endings

  gender
masculine neuter feminine
personal animate inanimate
  singular
MW ~y, ~i ~e ~a
D ~ego ~ej
C ~emu ~ej
B ~ego (=D) ~y, ~i (=M) ~e (=M)
N ~ym, ~im
Ms ~ym, ~im ~ej (=C)
  plural
MW ~i, ~y ~e
D ~ych, ~ich
C ~ym, ~im
B ~ych, ~ich (=D) ~e (=M)
N ~ymi, ~imi
Ms ~ych, ~ich

Declension models

Remark: the numbering of phonetic classes is described here and here.

Adjectives
  1, 2, 4, 11$ 3, 11
m-os. m-żyw. m-nżyw. n ż m-os. m-żyw. m-nżyw. n ż
  singular
MW młody młode młoda stary stare stara
D młodego młodej starego starej
C młodemu młodej staremu starej
B młodego młody młode młodą starego stary stare starą
N młodym młodą starym starą
Ms młodym młodej starym starej
  plural
MW młodzi młode starzy stare
D młodych starych
C młodym starym
B młodych młode starych stare
N młodymi starymi
Ms młodych starych

  5 6, 7, 9, 10
m-os. m-żyw. m-nżyw. n ż m-os. m-żyw. m-nżyw. n ż
  singular
MW drogi drogie droga tani tanie tania
D drogiego drogiej taniego taniej
C drogiemu drogiej taniemu taniej
B drogiego drogi drogie drogą taniego tani tanie tanią
N drogim drogą tanim tanią
Ms drogim drogiej tanim taniej
  plural
MW drodzy drogie tani tanie
D drogich tanich
C drogim tanim
B drogich drogie tanich tanie
N drogimi tanimi
Ms drogich tanich

Nominative forms of adjectives
class lp m lp n / lm nm-os. lp ż lm m-os.
1a p tępy tępe tępa pi
b gruby grube gruba grubi
f (no examples)
w łatwy łatwe łatwa łatwi
m niemy nieme niema niemi
1b s bosy bose bosa bosi
z (no examples)
n silny silne silna silni
1c t skryty skryte skryta skryci
d młody młode młoda młodzi
st prosty proste prosta prości
zd (no examples)
sn jasny jasne jasna jaśni
zn przyjazny przyjazne przyjazna przyjaźni
2 ł mały małe mała mali
dorosły dorosłe dorosła dorośli
y e a źli
3 r stary stare stara starzy
4 ch głuchy głuche głucha głusi
h błahy błahe błaha błazi
5 k krótki krótkie krótka krótcy
g drogi drogie droga drodzy
6 ć koci kocie kocia koci
gadzi gadzie gadzia gadzi
ś lisi lisie lisia lisi
ź kozi kozie kozia kozi
ń tani tanie tania tani
7 j białoszyi białoszyje białoszyja białoszyi
9 p′ głupi głupie głupia głupi
b′ gołębi gołębie gołębia gołębi
f′ elfi elfie elfia elfi
w′ lwi lwie lwia lwi
m′ olbrzymi olbrzymie olbrzymia olbrzymi
10 l sokoli sokole sokola sokoli
11 c gorący gorące gorąca gorący
dz cudzy cudze cudza cudzy
cz badawczy badawcze badawcza badawczy
(no examples)
sz (no examples)
ż świeży świeże świeża świeży
rz żubrzy żubrze żubrza żubrzy
11$ sz pieszy piesze piesza piesi
ż duży duże duża duzi

Pronouns
MW ja ty my wy kto co nikt nic
D mnie ciebie siebie nas was kogo czego, co nikogo niczego, nic
C mnie, mi tobie, ci sobie (se) nam wam komu czemu nikomu niczemu
B mnie (mię) ciebie, cię siebie, się nas was kogo co nikogo nic
N mną tobą sobą nami wami kim czym nikim niczym
Ms mnie tobie sobie nas was kim czym nikim niczym
 
Warning: The forms mi, mię, ci, cię, se, się are enclitic (they are not stressed). The form mię is used very rarely now. The form se is typical only for very colloquial language. It is absent in orthoepic dictionaries but present in newer printed grammars.
The use of co, nic as D is an archaism, ex. nic nie widzę (I can’t see anything).
 
ktoś: ktoś, kogoś, komuś, kogoś, kimś, kimś; coś: coś, czegoś, czemuś, etc.
ktokolwiek: ktokolwiek, kogokolwiek, komukolwiek, etc.; cokolwiek: cokolwiek, czegokolwiek, etc.

Pronouns
  ON TEN
singular
  m-os. m-żyw.
m-nżyw.
n ż m-os. m-żyw. m-nżyw. n ż
MW on on ono ona ten ten ten to ta
D jego, go, niego, -ń jego, go, niego, -ń jego, go, niego jej, niej tego tego tego tego tej
C jemu, mu, niemu jemu, mu, niemu jemu, mu, niemu jej, niej temu temu temu temu tej
B jego, go, niego, -ń jego, go, niego, -ń je, nie ją, nią tego tego ten to tę, tą
N nim nim nim nią tym tym tym tym
Ms nim nim nim niej tym tym tym tym tej
plural
MW oni one one one ci te te te te
D ich, nich ich, nich ich, nich ich, nich tych tych tych tych tych
C im, nim im, nim im, nim im, nim tym tym tym tym tym
B ich, nich ich, nich ich, nich ich, nich tych te te te te
N nimi nimi nimi nimi tymi tymi tymi tymi tymi
Ms nich nich nich nich tych tych tych tych tych

Pronouns
singular
MW m = B m-nżyw. ten tamten taki który sam
MBW n to tamto takie które samo
MW ż ta tamta taka która sama
D m, n = B m-os. m-żyw. tego tamtego takiego którego samego
DCMs ż tej tamtej takiej której samej
C m n temu tamtemu takiemu któremu samemu
B ż tę, tą tamtą taką którą samą
NMs m n tym tamtym takim którym samym
N ż tamtą taką którą samą
plural
MW m-os. ci tamci tacy którzy sami
MBW nm-os. te tamte takie które same
DMs = B m-os. tych tamtych takich których samych
C tym tamtym takim którym samym
N tymi tamtymi takimi którymi samymi
 
Remark: In the spoken language B ż instead of .

Pronouns
singular
MW m = B m-nżyw. mój twój swój nasz wasz
MBW n moje, me twoje, twe swoje, swe nasze wasze
MW ż moja, ma twoja, twa swoja, swa nasza wasza
D m, n = B m-os. m-żyw. mojego, mego twojego, twego swojego, swego naszego waszego
DCMs ż mojej, mej twojej, twej swojej, swej naszej waszej
C m n mojemu, memu twojemu, twemu swojemu, swemu naszemu waszemu
BN ż moją, mą twoją, twą swoją, swą naszą waszą
NMs m n moim, mym twoim, twym swoim, swym naszym waszym
plural
MW m-os. moi twoi swoi nasi wasi
MBW nm-os. moje, me twoi, twe swoi, swe nasze wasze
DMs = B m-os. moich, mych twoich, twych swoich, swych naszych waszych
C moim, mym twoim, twym swoim, swym naszym waszym
N moimi, mymi twoimi, twymi swoimi, swymi naszymi waszymi

Degrees of adjectives and adverbs

  adjective adverb
positive comparative positive comparative
M lp m M lm m-o. M lp m
1 A o pełny pełni pełniejszy pełno pełniej
1 A e solidny solidni solidniejszy solidnie solidniej
1 B o młody młodzi młodszy młodo młodziej
1 B e ciekawy ciekawi ciekawszy ciekawie ciekawiej
1 B& o słony słoni bardziej słony, słońszy słono bardziej słono, słoniej
1 B^ o blady bladzi bledszy blado bladziej, bledziej
1 B&^ o czerwony czerwoni czerwieńszy czerwono bardziej czerwono, czerwieniej
1^ B^ e szalony szaleni bardziej szalony szalenie bardziej szalenie
1 D o nerwowy nerwowi bardziej nerwowy nerwowo bardziej nerwowo
1 D e niezbity niezbici bardziej niezbity niezbicie bardziej niezbicie
1 D x winny winni bardziej winny    
1^ D e nieustraszony nieustraszeni bardziej nieustraszony nieustraszenie bardziej nieustraszenie
1^ D x nieogarniony nieogarnieni bardziej nieogarniony    
1^^ D x gnieciony gnieceni bardziej gnieciony    
1 E o krzywy krzywi bardziej krzywy krzywo krzywiej
1 E e fałszywy fałszywi bardziej fałszywy fałszywie fałszywiej
1@ jeden (n jedno) jedni   jeden, po jednemu  
tamten tamci      
sam (n samo) sami   sam, samemu  
2 A o ciepły ciepli cieplejszy ciepło cieplej
2 A e dorosły dorośli doroślejszy dorośle doroślej
2 B& o miły mili milszy miło milej
2 B& e trwały trwali trwalszy trwale trwalej
2 B&^ o biały biali bielszy biało bielej
2^ B&^ o wesoły weseli weselszy wesoło weselej
2 C o mały mali mniejszy mało mniej
2 C e zły źli gorszy źle gorzej
2 D e oniemiały oniemiali bardziej oniemiały oniemiale bardziej oniemiale
2 D x omdlały omdlali bardziej omdlały    
2 E e oziębły oziębli bardziej oziębły ozięble ozięblej
3 A o ostry ostrzy ostrzejszy ostro ostrzej
3 A e mądry mądrzy mądrzejszy mądrze mądrzej
3 B o stary starzy starszy staro starzej
3 C e dobry dobrzy lepszy dobrze lepiej
3 D o szary szarzy bardziej szary szaro bardziej szaro
3 D x który którzy      
3 E o spory sporzy bardziej spory sporo  
3@ któryś którzyś      
4 B o cichy cisi cichszy cicho, po cichu ciszej
4 D x długouchy długousi      
5 B o dziki dzicy dzikszy dziko bardziej dziko
5 B& o drogi drodzy droższy drogo drożej
5 C o krzepki krzepcy krzepszy, bardziej krzepki krzepko krzepcej, bardziej krzepko
szybki szybcy szybszy szybko szybciej
bliski bliscy bliższy blisko bliżej
wąski wąscy węższy wąsko węziej, bardziej wąsko
krótki krótcy krótszy krótko krócej
płytki płytcy płytszy płytko płycej, płyciej
giętki giętcy giętszy giętko giętcej, bardziej giętko
prędki prędcy prędszy prędko prędzej
brzydki brzydcy brzydszy brzydko brzydziej
słodki słodcy słodszy słodko słodziej, bardziej słodko
elegancki eleganccy elegantszy elegancko bardziej elegancko
lekki lekcy lżejszy lekko lżej
wielki wielcy większy wielce więcej
cienki ciency cieńszy cienko cieniej
ciężki ciężcy cięższy ciężko ciężej
daleki dalecy dalszy daleko dalej
głęboki głębocy głębszy głęboko głębiej
wysoki wysocy wyższy wysoko wyżej
szeroki szerocy szerszy szeroko szerzej
5 D o gorzki gorzcy bardziej gorzki gorzko bardziej gorzko
5 D 0 jaki jacy   jak  
5 D u polski polscy bardziej polski po polsku  
5 D x wszelki wszelcy      
5@ wszystek (n wszystko) wszyscy      
6 A o odpowiedni odpowiedni odpowiedniejszy odpowiednio odpowiedniej
6 B o tani tani tańszy tanio taniej
6 D o letni letni bardziej letni letnio bardziej letnio
6 D x trzeci trzeci      
7 D o żmii żmii bardziej żmii żmijo bardziej żmijo
7@ mój (n moje) moi   po mojemu  
9 B o głupi głupi głupszy głupio głupiej
9 D o małpi małpi bardziej małpi małpio bardziej małpio
9 D x przygłupi przygłupi      
9@ si si      
10 D o diabli diabli   diablo  
10 D x tyli tyli      
10@ tyliż tyliż      
11 B o świeży świeży świeższy świeżo bardziej świeżo, świeżej
11 B&^ o ! gorący gorący gorętszy gorąco goręcej
11 D o obcy obcy bardziej obcy obco bardziej obco
11 D o0 wrzący wrzący bardziej wrzący wrząc, wrząco bardziej wrząco
11 D n czczy czczy bardziej czczy na czczo  
11 D 0n leżący leżący   leżąc, na leżąco  
11 D m boży boży bardziej boży po bożemu  
11$ C o ! duży duzi większy dużo więcej
11$ D o pieszy piesi   pieszo  
11$ D x dzisiejszy dzisiejsi      
11$@ pierwszy pierwsi   wpierw, najpierw  
nasz (n nasze) nasi   po naszemu  

Remark on the comparative degree
Today most adjectives use the analytic forms rather, e.g. bardziej solidny, than the simple ones, e.g. solidniejszy.

List of adjectives after the declension types

the frame in a new window


$ additional consonantal alternations in 11th type
A comparative degree ~ejszy
B comparative degree ~szy
B& comparative degree ~szy with stem alternation
C irregular degrees of comparison
D periphrastical degrees of comparison or not used
E periphrastical degrees of adjective (while regular of adverb)
o adverb with the ending ~o
e adverb with the ending ~e
u adverb of the type po polsku
m adverb of the type po bożemu
n adverb of the type na czczo
0 adverb with the ZERO ending
x no adverbs
^ the Polish umlaut
^^ the Polish umlaut with consonantal alternation
! irregular comparative degree of the adverb
@ irregular forms

Continuation


Another view on declension


Declension of adjectives and building adverbs


Main pagePolish grammar

2009-02-11