Morfologia

Rdzenie

35. Zasadnicze struktury apofonii przedstawia ponisza tabela. Najwyszy stopie dopuszczalny jest tylko z akcentowanym afiksem, std postacie ze znakiem cznika. Rdzenie sabe rni si od odpowiednich form rdzeni mocnych, gdy zanikaj w nich kardynalne samogoski nieakcentowane, a spgoski niewaciwe wystpuj w postaci zgoskotwrczej. Poniej podano przykady takich rdzeni; cyfry w lewej kolumnie oznaczaj numery spgosek sabych.

  0 1 2 3 4 5
lekkie
  kta kt kat kat-
 
1 hta ht ət ət-
2 r, ku r, ku ar (r), kw r-, ku-
1, 2 rna, uh, ju rn, wh, ju ran, wəh, juw rn-, wə-, ju-
 
cikie
  ktap ktpa katp katp katap-
 
1 utap wtpa utp utp utap-
2 kəp, xəp khpa, xhpa khp, xəhp kəp, xəp kəp-, xəp-
3 ktu ktu katu katw katu-
1,2 hup, urap hupa, wrpa huwp, warp hup, wrp hup-, wrp-
1,3 uti wti uti utj uti-
2,3 kran, kru, hə krna, kru, hə krn, kru, əhh kran, kruw, əh krn-, kru-, əh-
1,2,3 rnal, rnə, rhu, rwə rnla, rnh, rhu, ruh ranl, ranh, rəhu, ruwh rnl, rnh, rəw, ruh ranl-, ranh-, rəu-, ruh-
 
superciekie
rodzaj I, II II I II I, II I, II
  ktapka ktpak katpka katpk katapk katapka-
katpak katpak katpak-
 
1 rtapka rtpak rtpka rtpk rtapk rtapka-
ratpak rtpak rtpak-
2 kupka kupak kwpka kupk kupk kupka-
kupak kupak kupak-
3 ktuk ktuk katuka katwk katuk katuk-
katuk
4 ktapə ktpə katpə katph katapəh katapə-
katpə katpəh katpə-
1,2 rupka rupak ruwpka rupk rupk rupka-
rupak rupak rupak-
1,3 rtuk rtuk rtuka rtwk rtuk rtuk-
1,4 rtapu rtpu rtpu rtpu rtapw rtapu-
ratpu rtpuw rtpu-
2,3 kruk kruk kruka kruwk kruk kruk-
2,4 krpu krpu krpu krpu krpw krpu-
3,4 ktuwi ktwi katwi katwi katwij katwi-
katwi
1,2,3 rnuk, rwanka rnuk, runak ranuka, ruwnka rnwk, runk ranuk, ruwnk ranuk-, ruwnk-
1,2,4 rupi rupi ruwpi rupi rupj rupi-
1,3,4 rtuwan, rtuwi rtwan, rtwi rtuna, rtwi rtwn, rtwi rtun, rtuj rtuwn-, rtuwi-
2,3,4 kruwan, kruwi krwan, krwi kruna, krwi kruwn, kruwi krun, kruj kruwn-, kruwi-
1,2,3,4 rwani, rwəhi runi, ruhi ruwni, ruwhi runi, ruhi ruwnj, ruhj runi-, ruhi-

Kocowe nieakcentowane samogoski kardynalne odpadaj, jeeli dodawany jest sufiks rozpoczynajcy si od samogoski (wliczajc i, u, ə), np. katpa : katp-u. Zasada ta obowizuje take dla sufiksw zaczynajcych si od j, w, h, ktre otrzymuj samogosk protetyczn, np. katp-ija.