Fonetyka i fonologia

Spółgłoski

Spółgłoski niewłaściwe

§28. Wymowę jednej, dwóch i trzech spółgłosek niewłaściwych przedstawia tabela, w której A oznacza dowolną samogłoskę kardynalną, C – dowolną spółgłoskę właściwą, R – spółgłoskę niewłaściwą, # – granicę wyrazu. Symbol ă oznacza samogłoskę protetyczną: a, e, o przed sonorantem, ə przed laryngalną, i przed j, u przed w. Formy w nawiasach są oboczne.

1 A_A #_A
#C_A
AC_A
ACC_A A_#
A_CA
A_C#
A_CCA
#_CA
#C_CA
AC_#
AC_CA
#_CCA
#C_CCA
AC_C#
AC_CCA
ACC_#
ACC_CA
ACC_C#
ACC_CCA
R R R ăR
r ara ra aktara arka -arka, arakta r̥ka, (-akra) r̥kta aktr̥pa, (-aktar) aktr̥pka
h aha ha aktəha ah̯ka -ah̯ka, ahakta əka əkta aktəpa aktəpka
w awa wa aktuwa auka -auka, awakta uka ukta aktupa aktupka
2 A_A #_A
#C_A
AC_A
ACC_A A_#
A_CA
A_C#
A_CCA
#_CA
#C_CA
AC_#
AC_CA
#_CCA
#C_CCA
AC_C#
AC_CCA
ACC_#
ACC_CA
ACC_C#
ACC_CCA
RR R̯R RăR R̥R RR̥ RR̥ RR̥ RR̥ ăRR̥̯ ăRR̥
rn arna rana aktr̥na -arna, arn̥ka -arnak, arn̥kta rn̥ka, -akran rn̥kta, -akranta -aktarna, aktarn̥pa -aktarnap, aktarn̥pka
rh arha rəha aktr̥ha arh̯ka arəkta rəka rəkta aktarh̯pa aktarəpka
rw arwa ruwa aktr̥wa aruka arukta ruka rukta aktarupa aktarupka
hr ah̯ra hara aktəra -ah̯ra, ahr̥ka -ah̯rak, ahr̥kta hr̥ka, -akhar hr̥kta, -akharta aktərpa -aktəh̯rap, aktəhr̥pka
hh ah̯ha həha aktəha ahəka ahəkta həka həkta aktəh̯pa aktəhəpka
hw ah̯wa huwa aktəwa ahuka ahukta huka hukta aktəupa aktəhupka
wr aura wara aktura -aura, awr̥ka -aurak, awr̥kta wr̥ka, -akwar wr̥kta, -akwarta -aktuwar, aktuwr̥pa -aktuwarpa, aktuwr̥pka
wh auha wəha aktuha auh̯ka awəkta wəka wəkta aktuh̯pa aktuwəpka
wj auja wija aktuja awika awikta wika wikta aktuwipa aktuwipka
3 A_A #_A
#C_A
AC_A
ACC_A A_#
A_CA
A_C#
A_CCA
#_CA
#C_CA
AC_#
AC_CA
#_CCA
#C_CCA
AC_C#
AC_CCA
ACC_#
ACC_CA
ACC_C#
ACC_CCA
RRR R̯RăR RR̥R ăRR̥R R̯RR̥ R̯RR̥ RăRR̥ RăRR̥ R̥RR̥ R̥RR̥
rnl arnala rn̥la aktarn̥la -arnal, arnl̥ka -arnalka, arnl̥kta ranl̥ka, -akranla ranl̥kta, -akranlat -aktr̥nal, aktr̥nl̥pa -aktr̥nalpa, aktr̥nl̥pka
rnh arnəha rn̥ha aktarn̥ha arnəka arnəkta ranh̯ka ranəkta aktr̥nəpa aktr̥nəpka
rnw arnuwa rn̥wa aktarn̥wa arnuka arnukta ranuka ranukta aktr̥nupa aktr̥nupka
rhn arhana rəna aktarh̯na -arhan, arhn̥ka -arhanka, arhn̥kta rənka rəhn̥kta, -akrəh̯nat aktarənpa -aktr̥hanpa, aktr̥hn̥pka
rhh arhəha rəha aktarh̯ha arhəka arhəkta rəh̯ka rəhəkta aktarəh̯pa aktr̥həpka
rhw arhuwa rəwa aktarh̯wa arhuka arhukta rəuka rəhukta aktarəupa aktr̥hupka
rwn arwana runa aktaruna -arwan, arwn̥ka -arwanka, arwn̥kta ruwn̥ka, -akruwan ruwn̥kta, -akruwanta -aktr̥wan, aktr̥wn̥pa -aktr̥wanpa, aktr̥wn̥pka
rwh arwəha ruha aktaruha arwəka arwəkta ruh̯ka ruwəkta aktr̥wəpa aktr̥wəpka
rwj arwija ruja aktaruja arwika arwikta ruwika ruwikta aktr̥wipa aktr̥wipka
hrn ah̯rana hr̥na aktəhr̥na -ah̯ran, ah̯rn̥ka -ah̯ranka, ah̯rn̥kta harn̥ka, -akharna harn̥kta, -akharnat -aktərna, aktərn̥pa -aktərnap, aktərn̥pka
hrh ah̯rəha hr̥ha aktəhr̥ha ah̯rəka ah̯rəkta harh̯ka harəkta aktərəpa aktərəpka
hrw ah̯ruwa hr̥wa aktəhr̥wa ah̯ruka ah̯rukta haruka harukta aktərupa aktərupka
hhr ah̯hara həra aktəh̯ra -ah̯har, ah̯hr̥ka -ah̯harka, ah̯hr̥kta hərka həhr̥kta, -akhəh̯rat aktəhərpa -aktəh̯rap, aktəhr̥pka
hhh ah̯həha həha aktəh̯ha ah̯həka ah̯həkta həh̯ka həhəkta aktəhəh̯pa aktəhəpka
hhw ah̯huwa həwa aktəh̯wa ah̯huka ah̯hukta həuka həhukta aktəhəupa aktəhupka
hwr ah̯wara hura aktəura -ah̯war, ah̯wr̥ka -ah̯warka, ah̯wr̥kta huwr̥ka, -akhuwar huwr̥kta, -akhuwarta -aktəura, aktəwr̥pa -aktəurap, aktəwr̥pka
hwh ah̯wəha huha aktəuha ah̯wəka ah̯wəkta huh̯ka huwəkta aktəwəpa aktəwəpka
hwj ah̯wija huja aktəuja ah̯wika ah̯wikta huwika huwikta aktəwipa aktəwipka
wrn aurana wr̥na aktuwr̥na -auran, aurn̥ka -auranka, aurn̥kta warn̥ka, -akwarna warn̥kta, akwarnat -akturan, akturn̥pa -akturanpa, akturn̥pka
wrh aurəha wr̥ha aktuwr̥ha aurəka aurəkta warh̯ka warəkta akturəpa akturəpka
wrj aurija wr̥ja aktuwr̥ja aurika aurikta warika warikta akturipa akturipka
whr auhara wəra aktuh̯ra -auhar, auhr̥ka -auharka, auhr̥kta wərka wəhr̥kta, -akwəh̯rat aktuwərpa -aktuharpa, aktuhr̥pka
whh auhəha wəha aktuh̯ha auhəka auhəkta wəh̯ka wəhəkta aktuwəhpa aktuhəpka
whj auhija wəja aktuh̯ja auhika auhikta wəika wəhikta aktuwəipa aktuhipka
wjr aujara wira aktuwira -aujar, aujr̥ka -aujarka, aujr̥kta wijr̥ka, -akwijar wijr̥kta, -akwijarta -aktujar, aktujr̥pa -aktujarpa, aktujr̥pka
wjh aujəha wiha aktuwiha aujəka aujəkta wih̯ka wijəkta aktujəpa aktujəpka
wjw aujuwa wiwa aktuwiwa aujuka aujukta wijuka wijukta aktujupa aktujupka