Imiona

Język daukański dysponuje dużą ilością przypadków (24 proste i 15 złożonych), tworzonych regularnie, bez żadnych wyjątków i zmian w temacie. Końcówki przypadków (podano tylko postać dla samogłoski kardynalnej -a-):

Istnieją ponadto przypadki złożone. Do tematu dodaje się -s- (wnętrze), -l- (obok), -n- (powierzchnia), a następnie końcówki locativi (zwykle z końcówką -n), lativi, separativi (-ta, rzadziej -t), instrumentalis, terminativi.

Wyrażanie podmiotu i dopełnienia

Przypadek bazowy (basalis) służy do nazywania przedmiotów i występuje w zdaniach typu „to jest X” oraz „X to Y”. Może także wyrażać podmiot nieokreślony lub nieokreślone dopełnienie bliższe. Jeśli w zdaniu występują dwa człony (wyrazy lub grupy nominalne) w przypadku bazowym (co zdarza się rzadko), wówczas pierwszy zawsze oznacza podmiot, drugi dopełnienie bliższe – zmiana kolejności nie jest możliwa.

Cząstkownik (partitivus) wyraża samodzielnie podmiot lub dopełnienie bliższe, jeśli w czynności uczestniczy tylko część obiektu. Podmiot musi wystąpić przed dopełnieniem bliższym, jeśli każdy z nich występuje w cząstkowniku lub przypadku bazowym.

Typowymi przypadkami podmiotu i dopełnienia bliższego są jednak mianownik (nominativus), ergativus i biernik (accusativus). Nieokreślone przedmioty bywają wyrażone także w tych przypadkach; są wówczas użyte z odpowiednimi określeniami wyrażającymi nieokreśloność.

Czasownik nieprzechodni (aktywny lub nieaktywny) łączy się na ogół z podmiotem w mianowniku.

Czasownik przechodni (z dwiema końcówkami) łączy się w podstawowej formie z podmiotem (agensem) w ergatywie i dopełnieniem (pacjensem) w bierniku; oba te człony zdania mogą być użyte w dowolnej kolejności, ale oba powinny być użyte w zdaniu. Forma antybierna (z końcówką aktywną) łączy się z obowiązkowym agensem w mianowniku i nieobowiązkowym pacjensem w bierniku; agens zwykle poprzedza pacjensa. Forma bierna (z końcówką nieaktywną) łączy się z nieobowiązkowym agensem w ergatywie i obowiązkowym pacjensem w mianowniku; agens zwykle następuje po pacjensie. Agens nieosobowy może być w każdym wypadku przedstawiony jako narzędzie, i wówczas wyraża go narzędnik.

Dopełnienie dalsze bywa wyrażone różnymi przypadkami, najczęściej celownikiem i narzędnikiem.

Konstrukcje przydawkowe

aa