Czasowniki nieprzechodnie, zwrotne i wzajemne

Zestawienie formantów:
nieaktywne 1 -k, 1+2 -x, 2 -s, 3 -r, 4 -j; aktywne 1 -m, 1+2 -n, 2 , 3 -t, 4 -l, dualis -u-, pluralis -n-; oznaczenie odbiorcy: akt. + ; zwrotne: akt. + nakt.; wzajemne: zwrotne + -i lub (starszy sposób) akt. + akt.

    nakt. aktywne zwrotne wzajemne
  pr. aor. pr. aor. pr. aor.
sg 1 -ak -am m- -mak -amak m- -ak    
2 -as -aš š- -šas -ašas š- -as    
3 -ar -at t- -tar -atar t- -ar    
4 -i -al l- -li -ali l- -i    
du 1 -ku -aku -mu -amu m- -u -muk -amwak m- -uk m- -wak -muki -amwaki m- -uki m- -waki
1/2 -xu -axu -nu -anu n- -u -nux -anwax n- -ux n- -wak -nuxi -anwaxi n- -uxi n- -waki
2 -su -asu -šu -ašu š- -u -šus -ašwas š- -us š- -was -šusi -ašwasi š- -usi š- -wasi
3 -ru -aru -tu -atu t- -u -tuar -atwar t- -uar t- -war -turi -atwari t- -uri t- -wari
4 -ju -iu -lu -alu l- -u -lui -alwi l- -ui l- -wi -luji -alwii l- -uji l- -wii
pl 1 -kan -akan -man -aman m- -an -manak -amnak m- -nak m- -anak -manki -amnaki m- -naki m- -anki
1/2 -ax -an n- -nax -anax n- -ax -naxi -anxi n- -axi n- -xi
1/2/3 -xan -axan -nan -anan n- -an -nanax -annax n- -nax n- -anax -nanxi -annaxi n- -naxi n- -anxi
2 -san -asan -šan -ašan š- -an -šanas -ašnas š- -nas š- -anas -šansi -ašnasi š- -nasi š- -ansi
3 -ran -aran -tan -atan t- -an -tanar -atnar t- -nar t- -anar -tanri -atnari t- -nari t- -anri
4 -jan -ian -lan -alan l- -an -lani -alni l- -ni l- -ani -lanji -alnii l- -nii l- -anji

Przykłady

  nieaktywne aktywne zwrotne i wzajemne
  staję się leżę więdnę odpoczywam jadę idę kroczę ryczę myję się golę się biję się
praesens fa lex saxi sepset je ei anad ŋoupot lau gobor tapkan
1 fak lexek saxjak sepsetek jem ejem andam ŋoupotom laumak gobromok tapkanmak
2 fas lexes saxjas sepsetes ješ eješ andaš ŋoupotoš laušas gobrošos tapkanšas
3 far lexer saxjar sepseter jet ejet andat ŋoupotot lautar gobrotor tapkantar
4 fai lexi saxji sepseti jel ejel andal ŋoupotol lauli gobroli tapkanli
1du faku lexku saxjaku sepsetku jemu eimu andamu ŋoupotmu laumuk gobromwok tapkanmuk
laumuki gobromwoki tapkanmuki
4du faju lexju saxjiu sepsetju jelu eilu andalu ŋoupotlu laului gobrolwi tapkanlui
lauluji gobrolwii tapkanluji
1pl fakan lexken saxjakan sepsetken jemen eimen andaman ŋoupotmon laumanak gobromnok tapkanmanak
laumanki gobromnoki tapkanmanki
1/2pl fax lexex saxjax sepsetex jen ejen andan ŋoupoton launax gobronox tapkannax
launaxi gobronxi tapkannaxi
4pl fajan lexjen saxjian sepsetjen jelen eilen andalan ŋoupotlon laulani gobrolni tapkanlani
laulanji gobrolnii tapkanlanji
aoristus af elex asxi eesepset ei eei aanad ooŋupot alu ogbor aatapkan
1 afak elxek asxik eesepsetek mei meei maanad mooŋupot malwak mogborok maatapkanak
2 afas elxes asxis eesepsetes šei šeei šaanad šooŋupot šalwas šogboros šaatapkanas
3 afar elxer asxiar eesepseter tei teei taanad tooŋupot talwar togboror taatapkanar
4 afi elxi asxii eesepseti lei leei laanad looŋupot lalwi logbori laatapkani
1du afku elxeku asxiku eesepsetku meju meeju maanadu mooŋuptu malwuk mogborwok maatapkanwak
malwuki mogborwoki maatapkanwaki
4du afju elxiu asxiju eesepsetju leju leeju laanadu looŋuptu lalwui logborwi laatapkanwi
lalwuji logborwii laatapkanwii
1pl afken elxeken asxikan eesepsetken mejen meejen maanadan mooŋupton malwanak mogbornok maatapkannak
malwanki mogbornoki maatapkannaki
1/2pl afax elxex asxix eesepsetex nei neei naanad nooŋupot nalwax nogborox naatapkanax
nalwaxi nogborxi naatapkanxi
4pl afjan elxien asxijan eesepsetjen lejen leejen laanadan looŋupton lalwani logborni laatapkanni
lalwanji logbornii laatapkannii
gerundium fa lexé saxjá sepsét je ejé andá ŋupot lua gobró tapkán
participium fatá lexté saxitá sepsetté ité eité anadtá ŋupottó luta gobrtó tapkntá

Czasowniki przechodnie

zestawienie formantów przechodnich praesentis
      sg du pl
    0 1 2 3 4 1 1/2 2 3 4 1 1/2 1/2/3 2 3 4
  0   -ak -as -ar -i                      
sg 1 -am   -mas -amas -mar -amar -mi -ami     -masu -amsu                
2 -aš -šak -ašak   -šar -ašar -ši -aši     -šasu -ašsu     -šakan -aškan          
3 -at -tak -atak -tas -atas   -ti -ati     -tasu -atsu                
4 -al -lak -alak -las -alas -lar -alar       -lasu -alsu                
du 1         -mui -amwi     -musu -amwasu                
1/2                                
2                                
3                                
4                                
pl 1         -mani -amni                      
1/2   -nak -anak -nas -anas -nar -anar -ni -ani     -nasu -ansu                
1/2/3                                
2                                
3                                
4                                

zestawienie formantów przechodnich aoristi
    sg du pl
    1 2 3 4 1 1/2 2 3 4 1 1/2 1/2/3 2 3 4
sg 1   m- -as m- -ar m- -i     m- -su m- -asu                
2 š- -ak   š- -ar š- -i     š- -su š- -asu     š- -kan š- -akan          
3 t- -ak t- -as   t- -i     t- -su t- -asu                
4 l- -ak l- -as l- -ar       l- -su l- -asu                
du 1       m- -ui m- -wi     m- -usu m- -wasu                
1/2                              
2                              
3                              
4                              
pl 1       m- -ani m- -ni                      
1/2 n- -ak n- -as n- -ar n- -i     n- -su n- -asu                
1/2/3                              
2                              
3                              
4                              

Przykłady odmiany:

  przechodnie
  robię to później myję to daję to golę to mówię to kupuję to biję to
praesens po lau doh gobor seku kawap tapkan
1-2   laumas dohmos gobromos   kaupamas tapkanmas
1-4 pomi laumi dohmi gobromi sekwemi kaupami tapkanmi
1-2du   laumasu dohmosu gobromsu   kaupamsu tapkanmasu
2-1   laušak dohšok gobrošok   kaupašak tapkanšak
2-4 poši lauši dohši gobroši sekweši kaupaši tapkanši
2-1pl   laušakan dohšokon gobroškon   kaupaškan tapkanšakan
3-4 poti lauti dohti gobroti sekweti kaupati tapkanti
1du-4 pomwi laumui dohmui gobromwi sekwemwi kaupamwi tapkanmui
1du-2du   laumusu dohmusu gobromwosu   kaupamwasu tapkanmusu
1pl-4 pomni laumani dohmoni gobromni sekwemni kaupamni tapkanmani
1/2pl-4 poni launi dohni gobroni sekweni kaupani tapkani
aoristus op alu odə ogbor esku akwap atapkán
1-2   malwas modhos mogboros   makwapas matapkánas
1-4 mopi malwi modhi mogbori meskui makwapi matapkáni
1-2du   malwasu modhosu mogborsu   makwapsu matapkánsu
2-1   šalwak šodhok šogborok   šakwapak šatapkának
2-4 šopi šalwi šodhi šogbori šeskui šakwapi šatapkáni
2-1pl   šalwakan šodhokon šogborkon   šakwapkan šatapkánkan
3-4 topi talwi todhi togbori teskui takwapi tatapkáni
1du-4 mopwi malwui modhui mogborwi meskuwi makwapwi matapkánwi
1du-2du   malwusu modhusu mogborwosu   makwapwasu matapkánwasu
1pl-4 mopni malwani modhoni mogborni meskuni makwapni matapkánni
1/2pl-4 nopi nalwi nodhi nogbori neskui nakwapi natapkáni
gerundium po lua dəo gobró sekwé kupa tapkán
participium potó luta dəto gobrtó sekuté kupta tapkntá

    kocham
    1 1/2 2 3 4
praesens mejel          
1     meilemex meilemes meilemer meilemi
1/2   meilenek   meilenes meilener meileni
2   meilešek meilešex   meilešer meileši
3   meiletek meiletex meiletes   meileti
4   meilelek meilelex meileles meileler meileli
aoristus emjel          
1     memjelex memjeles memjeler memjeli
1/2   nemjelek   nemjeles nemjeler nemjeli
2   šemjelek šemjelex   šemjeler šemjeli
3   temjelek temjelex temjeles   temjeli
4   lemjelek lemjelex lemjeles lemjeler lemjeli
gerundium mile          
participium mielté          

Forma (strona) neutralna: meilemes – kocham cię, meilemi – kocham to, memjeles – pokochałem cię, memjeli – pokochałem to.

Forma (strona) antybierna: meilem – kocham, memjel – pokochałem.

Forma (strona) bierna: meilek – jestem kochany, meili – to jest kochane.

Uwaga: formy bezosobowe nie odróżniają strony. Istnieją bezosobowe formy czasowe (mejel, emjel) oraz względne (mile, mielté).

Tryb rozkazujący

Formy proste (nie odróżniają osób ani stron): mejel – kochaj, niech będzie kochane, emjel – pokochaj, niech zostanie pokochane.

Formy wzmocnione: meile – kochaj, niech będzie kochane, emjele – pokochaj, niech będzie pokochane.

Formy pełne: je meilešek – kochaj mnie, je meili – niech będzie kochane, je šemjelek – pokochaj mnie, dohi ko – niech będzie dane, lexes þe – leż-że. Partykuły trybu: jA, kA, gA, xA, nA, þA. Partykuła jA ma odcień życzenia, nA zachęca lub nalega, þA wzmacnia rozkaz.

Tryb życzący – partykuła wA: we lexer – oby leżał(a).

Czasowniki wyrażające odbiorcę czynności lub osobę korzystającą: enklityki – mi, – mnie i tobie, šə – ci, – mu, jej, – temu (dalszemu lub nie-osobie).

Np. mə dohši, dohši mə – dajesz mi to, no dohtol nə – niech on(a) nam (mnie i tobie) go/ją da.

Formy kauzatywne (o zwiększonej walencji) mają sufiks -s:

Formy aplikatywne (indyrektywne) są bez specjalnego afiksu, natomiast sekundatywne (przechodnie o zmniejszonej walencji) mają afiks -r. Niekiedy afiksy -s i -r współwystępują:

Uwaga: konstrukcje indyrektywna i sekundatywna stosowane są (jak np. w angielskich czasownikach ditranzytywnych) z podstawowymi 5 klasami czasowników: dawania, mówienia, tworzenia (robienia), przekazywania (wysyłania) i dostarczania (kupowania). Jednak w daukańskim istnieją także czasowniki aplikatywne o innych znaczeniach. Niekiedy ich odpowiedniki są trudne do przetłumaczenia.

Formy emfatyczne (zaimkowe): anak fa – (a) ja się staję, anak lex – (a) ja leżę, anak elex – (a) ja (prze)leżałem, anam ei – (a) ja idę, anam eei – (a) ja szedłem, anak e – (a) ja jestem, aanak e – (a) ja byłem, anmi a – (a) ja mam to, ani o – (a) to jest (znajduje się), anmas mejel – (a) ja cię kocham.

Formy ciągłe (progresywne, z gerund.): anak lexé – właśnie (sobie) leżę, aanak lexé – właśnie wtedy (sobie) leżałem, anami kupa – właśnie to kupuję, maani kupa – właśnie to kupowałem.

Formy rezultatywne (z partic.): anak luta – jestem umyty, aanak luta – byłem umyty, ani saxtá – zwiędło, jest zwiędnięte, aani saxtá – było zwiędnięte.